เวลาคือสกุลเงินท่ีแพงท่ีสุด

ถ้าคนท่ีบริหารเวลาเป็นจะเข้าใจเรื่องน้ีเป็นอย่างดี

 

เวลาท่ีได้คืนมาจะสามารถแปลงเป็นรายรับได้ทันทีถ้าเข้าใจหลักการ

เรื่องน้ีถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าอาชีพของคุณคือนักขายท่ีต้องทํายอดและมีโอกาสในการสร้างรายรับข้ึนกับผลงาน

 

บทความน้ีจะมาบอกทุกคนว่าการบริหารเวลาของนักขายต้องทําอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มาติดตามกันเลยครับ

Selling Time

Selling Time หมายถึง เวลาท่ีคุณใช้ในการขายของ

กฏข้อแรกของการบริหารเวลาของนักขายคือ “การท่ีคุณต้องเพิ่ม Selling Time ให้ได้มากท่ีสุด”

 

ใช่แล้วครับ หน้าท่ีหลักของคุณคือขาย

ดังนั้นต้องพยายามใช้เวลาทั้งหมดเท่าท่ีเป็นไปได้ในการขายซึ่งได้แก่การติดต่อกับลูกค้านั่นเอง

 

มีคํากล่าวหนึ่งกล่าวไว้ว่า ต้นทุนท่ีแพงท่ีสุดอย่างหน่ึงของการขายคือการท่ีนักขายเอาเวลาขายไปทําอย่างอื่นท่ีไม่ใช่ขาย

ผมคิดว่าคํากล่าวอ้างน้ีน่าจะชัดเจนในตัวมันเองท่ีสุด

 

ยิ่งคุณโทรหาลูกค้าหรือเข้าเยี่ยมลูกค้าได้มากเท่าไหร่ โอกาสในการสร้างยอดขายของคุณก็มากข้ึนเท่านั้น

ไม่ว่าคุณจะตื่นเช้าแค่ไหน

 

ไม่ว่าคุณจะทํางานเร็วเพียงใด

ไม่ว่าคุณจะกลับบ้านดึกเท่าไหร่

 

ทั้งหมดน้ีไม่มีความหมายในเชิงการบริหารเวลาทั้งสิ้น ถ้าทั้งสัปดาห์คุณติดต่อลูกค้าได้แค่ 3-4 ราย

การบริหารเวลาท่ียอดเยี่ยมของนักขายนั้นแปรผันตรงกับ Selling Time กล่าวคือเวลาท่ีคุณใช้ในการติดต่อลูกค้านั่นเอง

 

ต้องทําอย่างไรจึงจะได้พบลูกค้ามากข้ึน

ดังนั้นผมเลยอยากมาแนะนําวิธีในการบริหารเวลาเพื่อทําให้คุณได้มีโอกาสเข้าพบหรือติดต่อลูกค้ามากข้ึน

วิธีท่ีผมแนะนํามีดังต่อไปน้ี

1) พื้นที่ขาย

อย่าวิ่งสะเปะสะปะโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

การบริหารเรื่องพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเช่นไปสแตนด์บายลูกค้ารายแรกตั้งแต่เช้าและวางแผนวิ่ง ในเขตนั้นทั้งวันโดยไม่อ้อมไปมาจะช่วยคุณได้มากกว่าท่ีคิด

 

ลองเปรียบเทียบดูระหว่างนักขายสองคน

คนแรกเริ่มหาลูกค้าเจ้าแรกตอน 10 โมงเช้าท่ีนนทบุรี ส่วนตอนบ่ายขับไปหาอีกรายท่ีแถวบางพลี

 

ในขณะท่ีคนท่ีสองหาเจ้าแรกตอน 9 โมงเช้าและวางแผนทํานัดลูกค้าท่ีอยู่ตึกเดียวกันอีก 1-2 รายก่อนเท่ียง

ในขณะท่ีช่วงบ่ายก็ไม่ได้ไปไหน ยังคงเข้าพบลูกค้าท่ีอยู่ตึกเดียวกันนั้นอีก 3 รายจนถึงเย็น

 

คุณคิดว่าสุดท้ายนักขายคนไหนจะมีผลงานดีกว่ากันครับ

แน่นอนว่าตัวอย่างท่ีว่าอาจจะดูอุดมคติเพราะเราคงไม่สามารถทํานัดแบบนั้นได้ทุกวัน

 

แต่คําถามคือ “คุณได้ลองวางแผนอย่างละเอียดหรือยัง”

ถ้าตั้งใจจริงๆผมมั่นใจครับว่าการจัดการพื้นท่ีการขายจะช่วยคุณได้อย่างมหาศาล

 

2) งานแอดมิน

ลองวางแผนเรื่องงานแอดมินดู

ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เวลา 09.00-16.00 ในการอยู่กับลูกค้า และเอาเวลาท่ีเหลือไปจัดการเรื่องงานแอดมินแทน

 

หรือถ้าทําได้ให้ลองถ่ายงานให้คนอื่นนทําเรื่องงานแอดมินแทนเรา

อย่าลืมนะครับว่าประสิทธิภาพสูงสุดในการขายคือการได้อยู่กับลูกค้า ไม่ได้อยู่กับงานแอดมิน

 

3) ออฟฟิศ

ถ้าไม่จําเป็นจริงๆ อย่าเข้าออฟฟิศนะครับ

ให้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับลูกค้าแทน เพราะออฟฟิศคือตัวดูดเวลาอันดับต้นๆของนักขาย

 

วันน้ีเทคโนโลยีเอื้ออํานวยให้เราทําอะไรท่ีไหนก็ได้หมดโดยแทบไม่มีข้อจํากัดรวมถึงเรื่องการประชุมด้วย (Virtual Meeting)

เข้าใจดีว่าการเข้าออฟฟิศนั้นเปรียบเหมือน comfort zone

 

นึกอะไรไม่ออกก็ไปตั้งต้นตอกบัตรท่ีออฟฟิศก่อน

มีโต๊ะทํางานสบายๆนั่ง

 

มี WIFI ให้พร้อม

มีกาแฟให้ชงกิน

 

มีแอร์เย็นๆ

ถ้าจะต้องแบกงานไปทําในพื่นท่ีระหว่างหาลูกค้าก็คงไม่สะดวก

 

ดังนั้นให้ลองถามตัวเองดูนะครับเราจําเป็นต้องเข้าออฟฟิศจริงหรือไม่ หรือเป็นแค่ comfort zone ท่ีเรารู้สึกเคยชินเฉยๆ

อย่าดอง

ข้อแนะนําข้อสุดท้ายท่ีจะทําให้การบริหารเวลาของเรามีประสิทธิภาพมากข้ึนคือ “อย่าดองงาน”

ฟังดูแล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งใช่แล้วครับ เรื่องน้ีเป็นเรื่องเบสิคจริงๆ

 

แต่เช่ือหรือไม่ครับว่าอย่างน้อยครึ่งหน่ึงของงานท่ีด่วนนั้นก่อนหน้าน้ีมันเคยไม่ด่วนมาก่อน

สุดท้ายเป็นตัวเรานั่นแหละท่ีดองงานเอาไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นงานด่วนไปเอง

 

ยกตัวอย่างเช่น เราดองรายงานการขายไว้ทําตอนวีคเอนท์แทนท่ีจะคุยกับลูกค้าเสร็จแล้วทําเลยทันทีท่ีข้อมูลยัง fresh อยู่

คําถามคือเราไม่มีเวลาในการลงรายงานเลยทันทีหรือเราชะล่าใจแล้วดองเอาไว้เอง

 

พอหยิบมาทําอีกทีก็กลายเป็นว่าเราจําข้อมูลไม่ได้แล้ว

ตอนท่ีต้องมานั่งทํางานเอกสารท่ีกองสุมเอาไว้ก็พลอยทําให้ตัวเองท้อ โทษงานว่าน่าเบื่อ เอกสารเยอะไม่ชอบ อยากขายของมากกว่า

 

ถ้าเป็นเช่นนั้น ลองถามตัวอย่างจากใจจริงนะครับว่างานมันแย่หรือตัวเราเองท่ีแย่เพราะดองงานเอง

 

บทสรุป

การบริหารเวลาของนักขายนั้นมีความสําคัญมากๆ

อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาส่วนใหญ่ของนักขายควรจะเป็น selling time กล่าวคือต้องไปเจอหรือติดต่อลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด

 

อันดับสองต้องดูปัจจัยต่างๆท่ีจะช่วยทําให้เราได้เจอลูกค้าเยอะข้ึนเช่นวางแผนเรื่องพื้นท่ีการเข้าพบลูกค้า เคลียร์งานแอดมิน และหลีกเลี่ยงการเข้าออฟฟิศถ้าไม่จําเป็น

และอันดับสุดท้าย คุณต้องมีวินัยมากพอท่ีจะไม่ดองงาน

 

ถ้าทําได้ทั้งหมดน้ี การบริหารเวลาของคุณก็จะเป็นเรื่องง่ายกว่าท่ีคิดอย่างแน่นอนครับ